AS TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz,

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak As Tekstil Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; Şirketimizin www.as-textile.com adresli web sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Firmamız, Müşteriler tarafından verilen ve Müşterilerden edinilen bilgilerin korunması için, işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen kuruluşlar tarafından, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde uygun teknik ve idari tedbirleri almıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz;

• Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
• Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikayetlerinizin karşılanması,
• Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
• Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması,
• Ürün ve hizmetlerin beğeni ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması,
• Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerine reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,

Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanak

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, Şirket mail adresleri, çağrı merkezi/Şirket telefonları, Şirket sosyal medya hesapları vasıtasıyla; fiziki ortamda evraklar, sözleşmeler, ziyaret kayıtları ve dolduracağınız formlar vasıtasıyla, Kanunun 5. Maddesi gereğince sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır.

4. Veri Sahibi (İlgili Kişi)’nin Sahip Olduğu Haklar

Kişisel veri sahibi (İlgili Kişi) olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.as-textile.com internet sitesinde bulunan başvuru formunu hazırlayarak, form üst yazısında belirtilen yollardan biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Unvan : As Tekstil Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Mersis No : 0086017551700011
Adres : Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Kalender Sok.No.12 Kat 1 Güngören/İSTANBUL
E-Posta : [email protected]
Telefon/Fax : +90 (212) 637 5758